รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สนุกกับวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสิรินภา อยู่สถิตย์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
27103
   เด็กหญิงอาภัสรา
เดชตระกูลทอง
1.3
                 
2
27093
   เด็กหญิงวชิราภัสสร
วชิรหัตถพงศ์
1.3
                 
3
27039
   เด็กหญิงณัฐวิภา
กุดั่น
1.2
                 
4
27034
   เด็กหญิงณัฐกมล
พูลประเสริฐ
1.2
                 
5
27027
   เด็กหญิงชยภรณ์
ชัยชมภู
1.2
                 
6
27020
   เด็กหญิงกัญญาพัชร
พานทอง
1.2
                 
7
27191
   เด็กหญิงกนกพร
ลอยสุวรรณ
1.6
                 
8
27192
   เด็กหญิงกมลชนก
เนียมแท่น
1.6
                 
9
27195
   เด็กหญิงกมลวรรณ
ไม้กร่าง
1.6
                 
10
27204
   เด็กหญิงธนภรณ์
วิโรจน์สกุล
1.6
                 
11
27207
   เด็กหญิงนันทิกานต์
ไกรกลิ่น
1.6
                 
12
27208
   เด็กหญิงเปมิกา
กลิ่นหอม
1.6
                 
13
27220
   เด็กหญิงวลัยพรรณ
สายทอง
1.6
                 
14
27230
   เด็กหญิงสุวรรณรัตน์
อิ่มเอิบ
1.6
                 
15
27232
   เด็กหญิงอรุณรัตน์
ภู่เอี่ยม
1.6