รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  นักออกแบบวัยเยาว์ 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาววันวีร์ กลันทปุระ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25739
   นางสาวออมสิดี
คำแผน
4.5
                 
2
25792
   นางสาวชาลิสา
ทรัพย์สิน
4.5
                 
3
25840
   นางสาวปวีณ์ลดา
ไกรจันทร์
4.5
                 
4
25874
   นางสาวธญานี
จันทร์โพธิ์
4.5
                 
5
25764
   นางสาวพรนัชชา
ศักดิ์ภูเขียว
4.9