รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  นักออกแบบวัยเยาว์ 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาววันวีร์ กลันทปุระ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26645
   เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์
เที่ยงดี
2.1
                 
2
27221
   เด็กหญิงวาทินี
เรือนเดื่อ
1.6
                 
3
27229
   เด็กหญิงสุภัชชา
ยิ้มปิ่น
1.6
                 
4
27278
   เด็กชายนพกร
อาทิตย์ทอง
1.8
                 
5
27296
   เด็กหญิงณิชกานต์
พลเหิม
1.8
                 
6
27300
   เด็กหญิงประภาภรณ์
พรมพุก
1.8
                 
7
27310
   เด็กหญิงสิรินดา
ถิ่นฐาน
1.8
                 
8
27326
   เด็กหญิงญาณิศา
ศรีวัง
1.9
                 
9
26991
   เด็กหญิงบุญญากานต์
กลิ่นจันทร์
1.1