รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25522
   นายชิษณุพงศ์
โสฬส
5.1
                 
2
25521
   นายจุมพลภัทร์
สาเกกูล
5.2
                 
3
25668
   นางสาวชญานุตม์
ตาบุญถึง
4.1
                 
4
25767
   นางสาวยศฉิมาสิริ
ธรรมชาติ
4.1
                 
5
25720
   นางสาวพัตรพิมล
ภุมรา
4.2
                 
6
25758
   นางสาวธนพร
ปานขำ
4.2
                 
7
25787
   นางสาวเกษสราพร
ยอดจันทร์
4.2
                 
8
25797
   นางสาวธนพร
อ่ำแจ้ง
4.2
                 
9
25801
   นางสาวธารารัตน์
คูณไลย์
4.2
                 
10
25802
   นางสาวนัทธ์ชนัน
อ่วมบุญ
4.2
                 
11
25810
   นางสาวพรปวีณ์
อินทร์ป้อม
4.2
                 
12
25855
   นางสาวสุรัญชนา
เล็กศิริ
4.2
                 
13
25878
   นางสาวนิศารัตน์
บุญลือ
4.2
                 
14
25897
   นางสาวสุพัตรา
คงกำจัด
4.2
                 
15
25783
   นางสาวกนกวรรณ
โพธิ์ดี
4.9