รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ล้านนา
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวปวีณา คงสี

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26747
   เด็กหญิงปภาวรินทร์
สิงห์วี
2.7
                 
2
26743
   เด็กหญิงนิชา
จิตรพินิจ
2.7
                 
3
26694
   เด็กหญิงณัฏฐริกา
แย้มสรวล
2.1
                 
4
26589
   เด็กหญิงสุนิสา
ทองมี
2.1
                 
5
26585
   เด็กหญิงสิรินทรา
พรานบุญ
2.1
                 
6
26580
   เด็กหญิงวีรวรรณ
กลีบบัว
2.1
                 
7
26570
   เด็กหญิงปุณยนุช
มุ่งเจริญ
2.1
                 
8
26291
   เด็กหญิงณัฐชา
จีนเพชร
3.5
                 
9
26209
   เด็กหญิงพิมพ์ญาดา
ถึงทุ่ง
3.6
                 
10
26218
   เด็กหญิงรุ่งนภา
สวัสดี
3.6
                 
11
26259
   เด็กหญิงเปรมิกา
อยู่นาน
3.6
                 
12
26336
   เด็กหญิงชุตินันท์
พรมฉิม
3.6
                 
13
26341
   เด็กหญิงณัฐพร
พึ่งเพิ้ง
3.6
                 
14
26346
   เด็กหญิงนพวรรณ
ศรีหมี
3.6
                 
15
26360
   เด็กหญิงศศิพร
อ้นชู
3.6
                 
16
26194
   เด็กหญิงจีรานันท์
คล้ายขำ
3.7