รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวจิรภา ภูทวี

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25248
   นางสาวทิพธัญญา
ทัศนา
5.1
                 
2
25263
   นางสาวภัทรจิรา
จันน้อย
5.1
                 
3
25288
   นางสาวณัฏฐากร
จิตร์ลัดดา
5.1
                 
4
25297
   นางสาวเบญญา
เปรมปรีดิ์
5.1
                 
5
25356
   นางสาวอภิญญา
เต็มเปี่ยม
5.1
                 
6
25352
   นางสาวสุณิสา
เกษรสกุล
5.2
                 
7
25672
   นางสาวณัฐชยา
พลอยงามแสง
4.1
                 
8
25700
   นางสาวกนกวรรณ
มาน้อย
4.1
                 
9
25666
   นางสาวจิราภา
ยิ้มปิ่น
4.2
                 
10
25694
   นางสาวศศิสุกัญชณา
มลิลา
4.2
                 
11
25699
   นางสาวอภิชญาพร
ดาสุรินทร์
4.2
                 
12
25705
   นางสาวกุลนิษฐ์
เงินทูล
4.2
                 
13
25823
   นางสาวแก้วกายเพชร
โพธิ์ทา
4.2
                 
14
25851
   นางสาววิลาสินี
โมเรือง
4.2
                 
15
26010
   นางสาวศิริกัญญา
พลายงาม
4.2