รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมสร้างสรรค์เหรียญโปรยทาน1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวทัศนีย์ ชำนาญจุ้ย

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26690
   เด็กหญิงชลทิชา
คำเที่ยง
2.5
                 
2
26686
   เด็กหญิงจิรภิญญา
ขังทัศน์
2.5
                 
3
26808
   เด็กหญิงศิวารินทร์
ทองจุ้ย
2.2
                 
4
26807
   เด็กหญิงศิริลักษณ์
เขียวคล้าย
2.2
                 
5
26787
   เด็กหญิงนันท์นภัส
อย่างรัตนโชติ
2.2
                 
6
26598
   เด็กหญิงเคลี
แพททริค
2.1
                 
7
26099
   เด็กหญิงกฤติยาภรณ์
พวงสมบัติ
3.1
                 
8
26104
   เด็กหญิงจุฑาวาส
บรรเทา
3.1
                 
9
26105
   เด็กหญิงชนิสรา
ฟักเฟื่อง
3.1
                 
10
26123
   เด็กหญิงแพรวา
เงินทูล
3.1
                 
11
26133
   เด็กหญิงวรินยุพา
ทองดี
3.1
                 
12
26136
   เด็กหญิงสุธีกานต์
โหมดไทย
3.1
                 
13
26198
   เด็กหญิงชิตาภา
แซ่โซว
3.1
                 
14
26192
   เด็กหญิงเกตน์นิภา
เกตุศรี
3.2
                 
15
27146
   เด็กหญิงอินทิยา
สารกรวจ
1.4
                 
16
27167
   เด็กหญิงนัทธ์ชนัน
เกตุอุบล
1.5
                 
17
27270
   เด็กหญิงโสภาพรรณ
อ้นนา
1.7