รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  D.I.Y by Science
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26818
   เด็กหญิงกมลทิพย์
ปานขำ
2.7
                 
2
26810
   เด็กหญิงสุภัสสร
ปานแดง
2.7
                 
3
26793
   เด็กหญิงพัชราภรณ์?
อินสอน
2.7
                 
4
26792
   เด็กหญิงพัชรา
เปรมอ้น
2.7
                 
5
26147
   เด็กหญิงจุรีพร
มากนวม
3.1
                 
6
26150
   เด็กหญิงชนัญชิดา
ยะมาลอด
3.1
                 
7
26160
   เด็กหญิงพิมพ์พิศา
สายสิงห์
3.1
                 
8
26298
   เด็กหญิงบุญสิตา
สุวรรณพุฒ
3.2
                 
9
26164
   เด็กหญิงรังษิมาพร
บุตรเนตร
3.3
                 
10
26170
   เด็กหญิงวรินทร
นนทะวงค์
3.3
                 
11
26171
   เด็กหญิงวัชรินทร์
ธูปเอี่ยม
3.3
                 
12
26196
   เด็กหญิงชาลิสา
พิมพ์ไกร
3.3
                 
13
26197
   เด็กหญิงชาลิสา
ทองบุตร
3.3
                 
14
26210
   เด็กหญิงพิสญาพร
พานทอง
3.3
                 
15
26231
   เด็กหญิงกมลวรรณ
วัฒนา
3.3
                 
16
26235
   เด็กหญิงจรรยพร
สุวรรณพูล
3.3
                 
17
26248
   เด็กหญิงณัฐวดี
งามพรม
3.3
                 
18
26250
   เด็กหญิงธนกมล
สอนทอง
3.3
                 
19
26267
   เด็กหญิงรัตนาวดี
จันทร
3.3
                 
20
26272
   เด็กหญิงสิเรียม
สิงห์เถื่อน
3.3
                 
21
26387
   เด็กหญิงเบญญาภา
ชูยิ้ม
3.7
                 
22
27009
   เด็กหญิงศรัณญา
ภู่ขำ
1.1