รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Cactus Cafe 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวกรรณิการ์ วงค์กลม

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25547
   นางสาวพัชราภา
ปาณะดิษ
5.1
                 
2
25550
   นางสาวมณฑิรา
อยู่พุ่ม
5.1
                 
3
25565
   นางสาวกวินนาฎ
สุขเจริญ
5.1
                 
4
25582
   นางสาวฟารีดา
นวลเอี่ยม
5.1
                 
5
25589
   นางสาวอทิตา
ศิริวานิชยะกุลณ์
5.1
                 
6
25579
   นางสาวปานระพี
สีปานเงิน
5.2
                 
7
25253
   นางสาวนันท์นภัส
ภู่เจริญ
5.3
                 
8
25308
   นางสาววรัญญา
ธูปเทียน
5.3
                 
9
25319
   นางสาวกสิพร
ราชแก้ว
5.3
                 
10
25386
   นางสาวพิมพ์ชนก
โพธิ์พิเนตร
5.3
                 
11
26533
   นางสาวชนิสรา
ลิ้มวิไล
5.3
                 
12
26535
   นางสาวรักษิณา
นุ่มพรม
5.3
                 
13
25277
   นางสาวกรกริน
พลอยเลิศ
5.5
                 
14
25381
   นางสาวพัชรพร
เลิศม่วง
5.5
                 
15
25669
   นางสาวชนาพร
เเตงไทย
4.1
                 
16
25782
   นางสาวกนกวรรณ
นาคเย
4.2
                 
17
25804
   นางสาวปณิดา
ครุธเกตุ
4.2
                 
18
25667
   นางสาวจุฑารัตน์
วรรณา
4.9