รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  คิด สุข สนุกวิทย์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26258
   เด็กหญิงปิยะภาณี
มีสิม
3.3
                 
2
26280
   เด็กหญิงกิตติมา
ดีโต
3.3
                 
3
26106
   เด็กหญิงฌาริณี
นุ่มนิ่ม
3.5
                 
4
26195
   เด็กหญิงชลธิชา
อินทชิต
3.5
                 
5
26206
   เด็กหญิงปัตฐมาภรณ์
ฟื้นตน
3.5
                 
6
26242
   เด็กหญิงชนกานต์
จันตรี
3.5
                 
7
26247
   เด็กหญิงณัฐธิดา
มาเอี่ยม
3.5
                 
8
26279
   เด็กหญิงกัญญารัตน์
อั้นใจ
3.5
                 
9
26282
   เด็กหญิงเกษศิริ
วังใหญ่
3.5
                 
10
26288
   เด็กหญิงชาลิสา
บานเช้า
3.5
                 
11
26302
   เด็กหญิงปีใหม่
จันทรสมา
3.5
                 
12
26342
   เด็กหญิงณัฐวรรณ
พ่วงฉาย
3.5
                 
13
26286
   เด็กหญิงจิรัชญา
จิ๋วนารายณ์
3.6
                 
14
27173
   เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต
ซุยกระเดื่อง
1.5
                 
15
27174
   เด็กหญิงปิยาภรณ์
ศรีสันต์
1.5
                 
16
27308
   เด็กหญิงศุภิฏฐา
การเที่ยง
1.8