รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  สหกรณ์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางชลิดา เหล็กสิงห์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25237
   นางสาวกนกวรรณ
ทองเอ็ม
5.1
                 
2
25268
   นางสาวศิริรัตน์
จุลพันธ์
5.1
                 
3
25270
   นางสาวสุธิมา
บัวป้อม
5.1
                 
4
25304
   นางสาวพุธิตา
สอนทุ่ง
5.1
                 
5
25305
   นางสาวภัทรวรรณ
กลั่นสว่าง
5.1
                 
6
25365
   นางสาวจีรนันท์
มะโนนึก
5.1
                 
7
25372
   นางสาวณัฐณิชา
โพธิ์ดี
5.1
                 
8
25244
   นางสาวกุลนิภา
ลำจวน
5.2
                 
9
25443
   นางสาวจีรนัยน์
มะโนนึก
5.3
                 
10
25718
   นางสาวปิยวรรณ
บัวป้อม
4.4
                 
11
25830
   นางสาวญาณิศา
พันบุญ
4.4
                 
12
25910
   นางสาวชนัญชิดา
ศรีคล้าย
4.4
                 
13
25911
   นางสาวชลิตา
นิ่มเพ็ง
4.4
                 
14
27382
   นางสาวจิรชยา
นิยมกูล
4.4