รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ฯ ม.3/9
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางจิราภรณ์ จิโน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26407
   เด็กชายกิตติพัฒน์
ยิ้มปิ่น
3.9
                 
2
26408
   เด็กชายธนภัทร
บุญเกิด
3.9
                 
3
26414
   เด็กชายสรภัทร
ชัยวงศ์
3.9
                 
4
26415
   เด็กชายสุวิจักขณ์
มากเจียม
3.9
                 
5
26416
   เด็กชายอธิวิทย์
ศรีประสิทธิ์
3.9
                 
6
26443
   เด็กชายณฐนนท์
พลสวัสดิ์
3.9
                 
7
26444
   เด็กชายทัตพล
เพ็ชรศรี
3.9
                 
8
26445
   เด็กชายนนทพัทธ์
ยุทธศิลป์
3.9
                 
9
26446
   เด็กชายรณกร
ภู่รา
3.9
                 
10
26447
   เด็กชายฤกษ์ดี
สมสาย
3.9
                 
11
26448
   เด็กชายศิกวัส
ชาญตระกูล
3.9
                 
12
26449
   เด็กชายอธิป
ช่างเกวียน
3.9
                 
13
26450
   เด็กชายอภิวิชญ์
ทองธรรม
3.9
                 
14
26419
   เด็กหญิงกัลยกร
กิจนาค
3.9
                 
15
26429
   เด็กหญิงธัญพร
มั่งจิ๋ว
3.9
                 
16
26431
   เด็กหญิงนววรรณรัตน์
พรมมินทร์
3.9
                 
17
26436
   เด็กหญิงพิชญานันท์
ไชยมณี
3.9
                 
18
26437
   เด็กหญิงพิมพ์พิศา
พันธุรัตน์
3.9
                 
19
26442
   เด็กหญิงอาริยา
รอดสิน
3.9
                 
20
26453
   เด็กหญิงจุฑามาศ
คุ้มครอง
3.9
                 
21
26454
   เด็กหญิงญาณภัทร
แนมบาง
3.9
                 
22
26456
   เด็กหญิงธนาลัช
คำคง
3.9
                 
23
26457
   เด็กหญิงธมนวรรณ
นามนตรี
3.9
                 
24
26458
   เด็กหญิงนภสร
นวลจันทร์
3.9
                 
25
26459
   เด็กหญิงนภัส
เครือบคนโท
3.9
                 
26
26461
   เด็กหญิงนิชาภัทร
เมฆพัฒน์
3.9
                 
27
26462
   เด็กหญิงปภัสสร
หลำภักดี
3.9
                 
28
26465
   เด็กหญิงพรกนก
เรืองสังข์
3.9
                 
29
26466
   เด็กหญิงพิมพ์นิภา
ขวัญวงค์
3.9
                 
30
26468
   เด็กหญิงรมย์ธีรา
ทองสงค์
3.9
                 
31
26470
   เด็กหญิงรัชฎาวรรณ
เคียงข้าง
3.9
                 
32
26471
   เด็กหญิงวรวลัญช์
พัชรกิตต์กมล
3.9
                 
33
26473
   เด็กหญิงสุพัตรา
พัดแสง
3.9
                 
34
26474
   เด็กหญิงสุภาภรณ์
พระเพชร
3.9
                 
35
26476
   เด็กหญิงอันนา
ประโมณะกัง
3.9
                 
36
26478
   เด็กหญิงอิสริยาภรณ์
เชื้อประดิษฐ์
3.9