รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมสร้างสรรค์เหรียญโปรยทาน1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26687
   เด็กหญิงจิราภัทร
ชาญสมาธิ
2.5
                 
2
26781
   เด็กหญิงชิดชนก
บุตรนุช
2.4
                 
3
26797
   เด็กหญิงเพชรลดา
วันขุนทด
2.2
                 
4
26752
   เด็กหญิงพีรดา
อารีรักษ์
2.2
                 
5
26637
   เด็กหญิงอาทิตยา
ไกรบุตร
2.2
                 
6
26626
   เด็กหญิงวรัญญา
สอนโต
2.2
                 
7
26621
   เด็กหญิงฟ้าใส
โคกทุ่ง
2.2
                 
8
26617
   เด็กหญิงพรลภัส
จันยางาม
2.2
                 
9
26614
   เด็กหญิงประสิตา
เบ้าทอง
2.2
                 
10
26587
   เด็กหญิงสิริวิมล
ทิพย์ขำ
2.2
                 
11
26599
   เด็กหญิงจิรภัค
คุ้มพวก
2.1
                 
12
26108
   เด็กหญิงฑิฆัมพร
ก้อนเกตุ
3.1
                 
13
26122
   เด็กหญิงพิชญ์ชิชา
สินธุ์พิภพลาภ
3.2
                 
14
26221
   เด็กหญิงวิลาวัณย์
นุ่มภา
3.2
                 
15
26252
   เด็กหญิงนรินทร์
ผิวอ่อนดี
3.2
                 
16
27022
   เด็กหญิงจันทกานต์
เลี่ยมวัฒนสุธา
1.2
                 
17
27235
   เด็กหญิงกลิ่นสุคนธุ์
ปุ้นไชย
1.7