รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ห้องเรียนสีเขียว (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางขวัญใจ สังข์จันทร์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26862
   เด็กชายธนภัทร
แก้วนิล
2.9
                 
2
26866
   เด็กชายพิสิษฐ์
สมบูรณ์
2.9
                 
3
26896
   เด็กชายฉัตรรัศม์
ยานุกูล
2.9
                 
4
26875
   เด็กหญิงญาณิศา
สวัสดี
2.9
                 
5
26876
   เด็กหญิงณภัทร
ดาวกระจาย
2.9
                 
6
26880
   เด็กหญิงนัชชา
ศรทอง
2.9
                 
7
26887
   เด็กหญิงมนฑลี
นาคนาค
2.9
                 
8
26889
   เด็กหญิงเรือนแก้ว
อ้นสาย
2.9
                 
9
26891
   เด็กหญิงวริศรา
วงศ์ราษฎร์
2.9
                 
10
26893
   เด็กหญิงสุพัชชา
พุ่มบาง
2.9
                 
11
26905
   เด็กหญิงกันยารัตน์
ทาเงิน
2.9
                 
12
26907
   เด็กหญิงกุลปริยา
น้อยนวล
2.9
                 
13
26909
   เด็กหญิงฐิติวรดา
หงษ์ทอง
2.9
                 
14
26910
   เด็กหญิงณัฐธยาน์
วงค์สุริยะ
2.9
                 
15
26911
   เด็กหญิงณัฐปภัสร์
อินทิพย์
2.9
                 
16
26912
   เด็กหญิงธมลชนก
ปานแก้ว
2.9
                 
17
26913
   เด็กหญิงธาสิณี
เจริญพร
2.9
                 
18
26918
   เด็กหญิงเบญญาพร
ลากลาง
2.9
                 
19
26919
   เด็กหญิงปัญญาวี
แป้นสอน
2.9
                 
20
26921
   เด็กหญิงพิชญ์กานต์
งามเสน่ห์
2.9
                 
21
26922
   เด็กหญิงพิชามญชุ์
ฟักตั้ง
2.9
                 
22
26923
   เด็กหญิงภัทราพร
บัวเกตุ
2.9
                 
23
26924
   เด็กหญิงวทัญญา
สนองบุญ
2.9
                 
24
26927
   เด็กหญิงวิภาดา
มีคุณ
2.9
                 
25
26928
   เด็กหญิงสุภาพร
ทับแปลง
2.9
                 
26
26930
   เด็กหญิงอภิชญา
ดีหร่อง
2.9
                 
27
26931
   เด็กหญิงอภิสรา
แสงสุวรรณ
2.9