รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Cactus Cafe 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายกมล ทับเพ็ชร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26576
   เด็กหญิงเพียงรวี
ช่างเสียง
2.3
                 
2
26564
   เด็กหญิงธัญจิรา
จันทร์เทศ
2.3
                 
3
26555
   เด็กหญิงชนัญธิดา
กิติพิมพ์?
2.3
                 
4
26569
   เด็กหญิงปวันรัตน์
อิ่มอ่ำ
2.2
                 
5
26581
   เด็กหญิงศศิพิมล
พระพินิจกุลธร
2.1
                 
6
26563
   เด็กหญิงธนภรณ์
สารสุธรรม
2.1
                 
7
26107
   เด็กหญิงฐิติกานต์
ยะนิน
3.2
                 
8
26193
   เด็กหญิงจิรภิญญา
นาครินทร์
3.2
                 
9
27041
   เด็กหญิงนัทธ์ชนาถ
อ่วมบุญ
1.2
                 
10
27010
   เด็กหญิงศิริประภา
ปานศรี
1.1
                 
11
27197
   เด็กหญิงกัญญาพัชร
เเก้วกระจ่าง
1.6
                 
12
27213
   เด็กหญิงภัทรธิดา
สดชื่น
1.6
                 
13
27288
   เด็กหญิงกฤติมา
บุญกิม
1.8
                 
14
27302
   เด็กหญิงพัณณิตา
ภุมรา
1.8
                 
15
27304
   เด็กหญิงพัทธลักษณ์
ปุริมาพวงวงษ์
1.8
                 
16
26993
   เด็กหญิงปนัดดา
จิตรจันทร์
1.1
                 
17
26982
   เด็กหญิงณัฏฐธิดา
กลั่นเรือง
1.1