รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25667
  นางสาวจุฑารัตน์ 
วรรณา
   Cactus Cafe 1
   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผ่าน
25719
  นางสาวพัชราภา 
เพ็งทัพ
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ผ่าน
25722
  นางสาวพิชญาภร 
แจ่มวงษ์
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
25728
  นางสาวรินรดา 
เดชแฟง
   ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน 2
   ห้อง 332
ผ่าน
25735
  นางสาวศิริมล  
พุ่มพวง
   วอลเลย์บอล ม.ปลาย
   โรงยิม
ผ่าน
25737
  นางสาวสุพรรณษา 
ยิ้มเข็ม
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
25740
  นางสาวอังคณา  
เถื่อนกวา
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
25741
  นางสาวกชพรรณ 
ศิริโภคา
   ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน 2
   ห้อง 332
ผ่าน
25747
  นางสาวจิดาภา 
เขียวพวง
   เกมคณิตคิดสนุก
   ห้อง ม.4/2
ผ่าน
10 
25764
  นางสาวพรนัชชา 
ศักดิ์ภูเขียว
   นักออกแบบวัยเยาว์ 2
   ห้องคอมพิวเตอร์ A
รอประเมิน
11 
25783
  นางสาวกนกวรรณ 
โพธิ์ดี
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
12 
25786
  นางสาวกัญญณัท  
บัวทอง
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
13 
25809
  นางสาวพรชิตา 
บุญภู่
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
14 
25826
  นางสาวเจริญรัฐ 
สุขนิรันด์
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
15 
25834
  นางสาวธนัชชา  
นิ่มทอง
   UD-Moral project & Happiness (2)
   ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผ่าน
16 
25839
  นางสาวเบญจพร 
จีนสุทธิ์
   ยุวบรรณารักษ์ 2
   ห้องสมุด
ผ่าน
17 
25846
  นางสาวภัทรานิษฐ์  
อย่างรัตนโชติ
   นาฏศิลป์อุดมดรุณี
   ห้องนาฏศิลป์
ผ่าน
18 
25865
  นางสาวจิรินาพร 
คชเคลื่อน
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
19 
25871
  นางสาวณัฐชา 
พุ่มน่วม
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ผ่าน
20 
25873
  นางสาวเทพสุดา 
บุญมี
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
21 
25906
  นางสาวกานต์ธิดา 
พัฒนากุล
   วงโยธวาทิต 2
   ห้องดนตรีสากล
รอประเมิน
22 
25998
  นางสาวประภาดา 
แสงอบ
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ไม่ผ่าน
23 
26001
  นางสาวพิชญา 
ทิพวัน
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ผ่าน
24 
26006
  นางสาวมลธิดา 
ขำทุ่ง
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ผ่าน
25 
26022
  นางสาวกฤตพร 
ภูทรัพย์
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ผ่าน
26 
26025
  นางสาวกุลณัฐ 
อ่อนจิ๋ว
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ผ่าน
27 
26035
  นางสาวแพรวา 
โสตถิโสภณ
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
28 
27390
  นางสาวจิรัชยา 
ครุฑโปร่ง
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
29 
27391
  นางสาวญาณันธร 
พานทอง
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
30 
27392
  นางสาว อรปวีณ 
ชัยบุมา
   เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านละครดัง
   ห้อง ม.4/5
ไม่ผ่าน