รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
26019
  นายสิรวิชญ์ 
สุจริตอาสนชีวิน
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
26020
  นายหฤษฎ์ 
วิริยะพงษ์
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
26021
  นายอนพัทย์ 
ด่านจิระมนตรี
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
25681
  นางสาวปาวีนา 
พุ่มจันทร์
   ยุวบรรณารักษ์ 2
   ห้องสมุด
ผ่าน
25717
  นางสาวปิยมน 
ศรีแจ่มดี
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
25774
  นางสาวพิมพ์ชุติญา 
โพชะนี
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
25780
  นางสาวอัญชิษฐา 
อุตบัววงศ์
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
25829
  นางสาวชุติกาญจน์ 
หนูเมือง
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
25953
  นางสาวกวิสรา 
ตันเจริญ
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
10 
25962
  นางสาวธัญญรัตน์ 
ศิริวัลลภ
   Cover Dance 2
   ชั้นล่างอาคารอุดมวิทย์
ผ่าน
11 
26023
  นางสาวกษมานันท์ 
ราศี
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
12 
26026
  นางสาวชุติกาญจน์ 
บ้านกล้วย
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
13 
26027
  นางสาวณัฐวรา 
ภาวจันทึก
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
14 
26029
  นางสาวบุญญิสา 
ครุฑสี
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
15 
26030
  นางสาวเบญญาภา 
วิมาโน
   Cover Dance 2
   ชั้นล่างอาคารอุดมวิทย์
ผ่าน
16 
26032
  นางสาวปิยภัสส์ 
พัฒนเจริญ
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
17 
26033
  นางสาวพัทธ์ธีรา 
ตันโน
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน
18 
26036
  นางสาวภทรพรรณ 
ผิวอ่อน
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
19 
26037
  นางสาวภัทนิยา 
เศรษฐ์รดา
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
20 
26041
  นางสาววิชญาภา 
วงศ์วิเศษ
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
21 
26042
  นางสาวศิริพร 
ท่าจันทร์
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน
22 
26043
  นางสาวอภัญญา 
สุระเดช
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน
23 
27388
  นางสาวฐิติกาญจน์ 
ดิลกคุณธรรม
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
24 
27389
  นางสาวพิมพ์วรีย์ 
พลแก่น
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน