รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25950
  นายอภิวัชร์ 
เดชฟุ้ง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25981
  นายธีรนาถ 
อ่ำวงศ์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25662
  นางสาวกัญญาณัฐ 
พลอยดำ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25671
  นางสาวชุติกาญจน์ 
ทรงสำราญ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25684
  นางสาวพัชราภรณ์ 
เสือกระจ่าง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25688
  นางสาวมนัสวี 
กลิ่นเกตุ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25707
  นางสาวเขมมิสรา 
จูทอง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25712
  นางสาวณิชาภัทร 
ตั้งถิ่นฐาน
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25744
  นางสาวเขมจิรา 
พิมผาสุข
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
10 
25756
  นางสาวณัฐพร 
จูเขียว
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
11 
25952
  นางสาวกฤติยาภรณ์ 
พลับพลาสี
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
12 
25955
  นางสาวชลธิชา 
สกุลรัตน์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
13 
25957
  นางสาวญาณสิริ 
เดชะอังกูร
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
14 
25960
  นางสาวณัชชา 
ดาวกระจาย
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
15 
25969
  นางสาวปุณญิศา 
คลี่ใบ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
16 
25972
  นางสาวพิณทอง 
ทิพย์รี
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
17 
25976
  นางสาวสุชญา 
ผ่องใส
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
18 
25988
  นางสาวกาญจนา 
ระวะใจ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
19 
25989
  นางสาวเจวลิน 
ไม้กร่าง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
20 
25992
  นางสาวชุติกาญจน์ 
เรือนคำ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
21 
25994
  นางสาวฌานิศา 
สุพรรณ์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
22 
25995
  นางสาวณิชานันท์ 
จุลบุตร
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
23 
25996
  นางสาวธีมาพร 
แสงมาตร์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
24 
25997
  นางสาวนันท์พนิตา 
นวลเอี่ยม
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
25 
26000
  นางสาวพิชชญาภรณ์ 
เลี้ยงไกรลาศ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
26 
26007
  นางสาวโยษิตา 
โฉมพุ่ม
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
27 
26009
  นางสาววิชญาพร 
พูลอ่ำ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
28 
26028
  นางสาวณิชาภัทร 
หนูหริ่ง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
29 
26038
  นางสาวมนัสนันท์ 
เหลี่ยมประเสริฐ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน
30 
27387
  นางสาวปิยวรรณ 
อยู่แก้ว
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (2)
   ห้องเรียน ม. 4/7
ผ่าน