รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25941
  นายชวภณ 
สุขวัฒน์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25943
  นายดนุสรณ์ 
จันทร์เณร
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25945
  นายปพนวิช 
ศรีพัฒน์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25946
  นายภาณุพงศ์ 
ชามั่ง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25947
  นายวุฒิกร 
วุฒิศิริศาสตร์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25949
  นายอนุภัทร 
ฟักบาง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25980
  นายธนกฤต 
สงฆ์มณี
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25985
  นายสุวิจักขณ์ 
พลเหิม
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
27386
  นายชิษณุชา 
ประเจิดสกุล
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
10 
25665
  นางสาวจิรกานต์ 
ฉิมเสือ
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
11 
25674
  นางสาวทิพเนตร 
จันทร์ทุ่ง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
12 
25686
  นางสาวพิมพ์ลดา 
ศรีแสนสุข
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
13 
25951
  นางสาวกฤติมา 
จันทราราชัย
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
14 
25954
  นางสาวจิดาภา 
ทัฬหสิริพงษ์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
15 
25956
  นางสาวชัญญานุช 
ทับเนินทอง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
16 
25961
  นางสาวณัฐกฤตา 
หงส์ยนต์
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
17 
25963
  นางสาวธัญวรัตน์ 
พรมเพ็ชร
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
18 
25964
  นางสาวธันยชนก 
ศรีมาลัย
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
19 
25968
  นางสาวปวริศา 
จิตกล้า
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
20 
25970
  นางสาวพรปวีณ์ 
โสฬส
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
21 
25971
  นางสาวพรปวีณ์ 
อยู่คอน
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
22 
25974
  นางสาวศิริณัฐ 
ศิรินวล
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
23 
25975
  นางสาวศิรินารี 
ทัศนา
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
24 
25977
  นางสาวอรนิช 
ด้วงลอย
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
25 
25991
  นางสาวชามาวีร์ 
เนตรสว่าง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
26 
25999
  นางสาวพรทิพย์ 
เหลี่ยมไทย
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
27 
26002
  นางสาวพิมญาดา 
เชื้อทอง
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
28 
26003
  นางสาวพิมพ์พิชชา 
ทองรอด
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
29 
26005
  นางสาวภัทรมน 
จิตรสมัคร
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน
30 
26012
  นางสาวสุพิชฌาย์ 
ใยดี
   ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ ม.4 (1)
   ห้องเรียน ม.4/6
รอประเมิน