รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25701
  นางสาวกนกวรรณ 
วงศ์รินทร์
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
25714
  นางสาวนารีรัตน์ 
ดีหนอ
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
25715
  นางสาวน้ำเพชร 
กันเนียม
   UD Photo & Cinema
   ห้อง UD Channel
รอประเมิน
25739
  นางสาวออมสิดี 
คำแผน
   นักออกแบบวัยเยาว์ 2
   ห้องคอมพิวเตอร์ A
รอประเมิน
25745
  นางสาวคณิตา  
เพียรทอง
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
25751
  นางสาวณัฏฐณิชา  
กลิ่นทอง
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
25757
  นางสาวณีรชา 
ฉิมใจ
   UD-Moral project & Happiness (2)
   ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผ่าน
25768
  นางสาวรวิภา 
อินชาญ
   UD-Moral project & Happiness (2)
   ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผ่าน
25771
  นางสาววรรณวลักษณ์ 
จิตร์ลัดดา
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
10 
25792
  นางสาวชาลิสา 
ทรัพย์สิน
   นักออกแบบวัยเยาว์ 2
   ห้องคอมพิวเตอร์ A
รอประเมิน
11 
25793
  นางสาวชาลิสา 
แช่มชู
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
12 
25805
  นางสาวปพิชญา 
พรพิทักษ์ศิริ
   วงโยธวาทิต 2
   ห้องดนตรีสากล
รอประเมิน
13 
25815
  นางสาวภาวิณี 
หอมบุปผา
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
14 
25817
  นางสาววิมารี 
แก้วภู่
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
15 
25840
  นางสาวปวีณ์ลดา 
ไกรจันทร์
   นักออกแบบวัยเยาว์ 2
   ห้องคอมพิวเตอร์ A
รอประเมิน
16 
25852
  นางสาวศรัญญา 
พุฒลา
   ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
   ห้องสมุดS.M
ผ่าน
17 
25857
  นางสาวอมรกานต์ 
ผูกอ้น
   ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
   ห้องสมุดS.M
ผ่าน
18 
25860
  นางสาวอารยา 
กิ่งแก้ว
   ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
   ห้องสมุดS.M
ผ่าน
19 
25867
  นางสาวชลลิตา 
รุ่งสว่าง
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
20 
25868
  นางสาวฌัลลิกา​ 
ศรีสุวรรณ​
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
21 
25874
  นางสาวธญานี  
จันทร์โพธิ์
   นักออกแบบวัยเยาว์ 2
   ห้องคอมพิวเตอร์ A
รอประเมิน
22 
25875
  นางสาวธนพร 
แก้วภู
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
23 
25876
  นางสาวธนัชพร 
ธรรมสอน
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
24 
25877
  นางสาวนัทธมน  
นุ่มนิ่ม
   วอลเลย์บอล ม.ปลาย
   โรงยิม
ผ่าน
25 
25880
  นางสาวปัณฑิตา 
เปียจันทร์
   วอลเลย์บอล ม.ปลาย
   โรงยิม
ผ่าน
26 
25883
  นางสาวพรพรรณ  
ประภาสัย
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
27 
25888
  นางสาวภคพร 
วัฒนะ
   
   
รอประเมิน
28 
25889
  นางสาวเมธาพร 
พุฒทอง
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
29 
25893
  นางสาวสุกฤตา  
สกุลนา
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
30 
25894
  นางสาวสุจิรา 
แก้วเกตุ
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
31 
25901
  นางสาวกชกร 
อินกอง
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
32 
25902
  นางสาวกชพร 
แก้วบุรี
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
33 
25908
  นางสาวจิราภา 
ก้อนทองมา
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
34 
25920
  นางสาวพัชรินทร์ 
จันตรี
   Cover Dance 2
   ชั้นล่างอาคารอุดมวิทย์
ผ่าน
35 
25921
  นางสาวพิมพ์สุดา 
ภูมิเมือง
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
36 
25923
  นางสาวภัทรสรวง 
กฤษวงศ์
   วงโยธวาทิต 2
   ห้องดนตรีสากล
รอประเมิน
37 
25925
  นางสาวมัชฌิมา 
รอดแก้ว
   ห้องเรียนสีเขียว (2)
   ห้อง ม.5/5
ผ่าน
38 
25929
  นางสาวนลินนิภา 
สมผกา
   วงโยธวาทิต 2
   ห้องดนตรีสากล
รอประเมิน
39 
25930
  นางสาววันวิสา 
คำเบิก
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
40 
25935
  นางสาวสลิลทิพย์ 
ทองทิม
   UD-Moral project & Happiness (2)
   ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผ่าน
41 
27384
  นางสาวเตชินี 
บุญเจือ
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
42 
27385
  นางสาวบุษบงกช 
ถึงเป้
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน