รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25984
  นายศุภชัย  
จันทร์หอม
   ดนตรีไทย 2
   ห้องดนตรีไทย
รอประเมิน
26017
  นายปิติภูมิ 
น้ำผึ้ง
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน
25690
  นางสาวลลิดา 
พิณสำเนียง
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
25703
  นางสาวกันติกานต์ 
อยู่เจริญชัย
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
25713
  นางสาวนภัสวรรณ 
โกธรรม
   ภาษาญี่ปุ่น 1
   ห้องศูนย์ภาษาจีน-ญี่ปุ่น
ไม่ผ่าน
25718
  นางสาวปิยวรรณ 
บัวป้อม
   สหกรณ์
   สหกรณ์โรงเรียน
ผ่าน
25727
  นางสาวรัตนากร 
อ่ำเพชร
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
25731
  นางสาววิภาพร 
เพ็ชรเอี่ยม
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
25742
  นางสาวกรรธิฌา 
มีมา
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
10 
25752
  นางสาวณัฏฐธิดา 
พุ่มสุวรรณ์
   ภาษาญี่ปุ่น 1
   ห้องศูนย์ภาษาจีน-ญี่ปุ่น
ผ่าน
11 
25753
  นางสาวณัฐกฤตา 
ยิ้มเกตุ
   UD Photo & Cinema
   ห้อง UD Channel
ผ่าน
12 
25778
  นางสาวสุกฤตา 
พรหมสุข
   ยุวบรรณารักษ์ 2
   ห้องสมุด
ผ่าน
13 
25779
  นางสาวสุประวีณ์ 
บัวป้อม
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
14 
25798
  นางสาวธนัชพร 
ศิลป์ชัย
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
15 
25811
  นางสาวเพชรรินทร 
เพ็ชรรัตน์
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
16 
25816
  นางสาวรัตนาภรณ์ 
ทองสุข
   วอลเลย์บอล ม.ปลาย
   โรงยิม
ผ่าน
17 
25819
  นางสาวสิรินิภา 
พลาพล
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
18 
25830
  นางสาวญาณิศา 
พันบุญ
   สหกรณ์
   สหกรณ์โรงเรียน
ผ่าน
19 
25841
  นางสาวปาริชาต  
แย้มเขนง
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
20 
25842
  นางสาวปิยลักษณ์  
เอมเขียนสุพร
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
21 
25849
  นางสาววรางคณา 
เป้ก้า
   
   
รอประเมิน
22 
25850
  นางสาววราภรณ์  
กุณธิ
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
23 
25853
  นางสาวสวรรยา 
กันหาเรียง
   UD Photo & Cinema
   ห้อง UD Channel
ผ่าน
24 
25872
  นางสาวถิรดาพร 
ชุ่มน่วม
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
25 
25879
  นางสาวบุณยานุช 
ธูปทอง
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
26 
25882
  นางสาวพรนภัส 
ทองเป้า
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
27 
25887
  นางสาวแพรวา 
ใสสว่างพันธ์
   ภาษาญี่ปุ่น 1
   ห้องศูนย์ภาษาจีน-ญี่ปุ่น
ผ่าน
28 
25907
  นางสาวกีรติกา 
เขียวกลิ่น
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
29 
25910
  นางสาวชนัญชิดา 
ศรีคล้าย
   สหกรณ์
   สหกรณ์โรงเรียน
ผ่าน
30 
25911
  นางสาวชลิตา  
นิ่มเพ็ง
   สหกรณ์
   สหกรณ์โรงเรียน
ผ่าน
31 
25926
  นางสาวเมธากานต์ 
สินมณี
   วงโยธวาทิต 2
   ห้องดนตรีสากล
รอประเมิน
32 
27379
  นางสาวอภัญญา 
อยู่จันทร์
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
33 
27380
  นางสาวพิจิตรา 
ถุงชัย
   ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน 2
   ห้อง 332
ผ่าน
34 
27381
  นางสาวชลธิชา 
ปิ่นทองคำ
   Chinese Club 1
   ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4/4
ผ่าน
35 
27382
  นางสาวจิรชยา 
นิยมกูล
   สหกรณ์
   สหกรณ์โรงเรียน
ผ่าน