รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25664
  นางสาวจารุวรรณ​ 
ยิ้มยวน
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
25676
  นางสาวธัญลักษณ์  
คำปลื้ม
   UD Photo & Cinema
   ห้อง UD Channel
ผ่าน
25677
  นางสาวธันย์ชนก  
สงวนวัฒนวงค์
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
25679
  นางสาวปัญญาพร 
พรมทุ่ง
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
25680
  นางสาวปัณฑิตา 
พรชัย
   
   
รอประเมิน
25685
  นางสาวพิชชาอร 
อิ่มบู่
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
25691
  นางสาววิรัญชนา 
นาคคำ
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
25698
  นางสาวสุวรรณรัตน์ 
ปานทุ่ง
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
25723
  นางสาวพิมพ์วิภา 
อำพาศ
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
10 
25726
  นางสาวมณีรัตน์ 
แย้มเมล์
   UD-Moral project & Happiness (2)
   ห้องสมุดกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ผ่าน
11 
25736
  นางสาวสุทธสินี  
ผูกอ้น
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
12 
25748
  นางสาววรินนิษฐา 
รุจิสิริหิรัญกุล
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
13 
25762
  นางสาวปาร์วิตรา 
น่วมทอง
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
14 
25763
  นางสาวปุณยาพร  
สอนน้อย
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
15 
25769
  นางสาวรวิภา  
วงษ์ประดิษฐ์
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
16 
25770
  นางสาววรพรรณ 
พุขุนทด
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
17 
25772
  นางสาววริศรา 
สารีนาค
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
18 
25777
  นางสาวศลิษา 
พรมมี
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
19 
25781
  นางสาวกนกพร 
บุญเลิศ
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
20 
25785
  นางสาวกวินธิดา 
สกุลนา
   Cover Dance 2
   ชั้นล่างอาคารอุดมวิทย์
ผ่าน
21 
25791
  นางสาวชนิดาภา 
จันทร์จิตร
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
22 
25794
  นางสาวชุติกาญจน์  
พวงดอกไม้
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
23 
25796
  นางสาวณัฐนิชา 
บุญธรรม
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
24 
25799
  นางสาวธัญชนก 
หล่องคำ
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
25 
25800
  นางสาวธัญชนก 
สุวัฒน์เมฆินทร์
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
26 
25806
  นางสาวปรีญากร 
อ๊อดเอก
   
   
รอประเมิน
27 
25807
  นางสาวปวีณ์ธิดา 
สนสุด
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
28 
25808
  นางสาวผกากาญจน์ 
อาจสถิตย์
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
29 
25812
  นางสาวไพลิน 
นาคนาคา
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
30 
25820
  นางสาวหทัยรัตน์  
น่วมบาง
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
31 
25822
  นางสาวกัญจนพร 
ทองช่วง
   TO BE NUMBER ONE DANCERCISE & KARAOKE (4)
    ห้อง ม.3/1
ผ่าน
32 
25825
  นางสาวจีรนันท์ 
ตัณฑวิรุฬห์
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
33 
25828
  นางสาวชลธิดา 
ศรีกระจ่าง
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
34 
25832
  นางสาวดวงกมล​ 
เกตุเเก้ว
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
35 
25835
  นางสาวธมลวรรณ 
ยิ้มทิม
   วอลเลย์บอล ม.ปลาย
   โรงยิม
ผ่าน
36 
25843
  นางสาวพิชชาภา 
บ้านกล้วย
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
37 
25844
  นางสาวพิชามญชุ์ 
เกตุดี
   ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
   ห้องศิลปะ
ผ่าน
38 
25854
  นางสาวสุดารัตน์ 
มั่งจิ๋ว
   วงโยธวาทิต 2
   ห้องดนตรีสากล
รอประเมิน
39 
25862
  นางสาวกรวีร์ 
คงกำเหนิด
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
40 
25884
  นางสาวพัชรพร 
กลิ่นหวล
   Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 2
   ห้อง ม. 4/8
ผ่าน
41 
25890
  นางสาววนิดา 
เทียนคำ
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
42 
25892
  นางสาววรัญญา 
เหลี่ยมแฉ่ง
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
43 
25924
  นางสาวภาสินี 
ทับเนียมนาค
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
44 
25934
  นางสาวศศิธร 
เพ็ชรฟัก
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน