รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชุมนุม
สถานที่เรียน
สถานะ
25944
  นายตะวัน 
หล้าปินตา
   UD Photo & Cinema
   ห้อง UD Channel
ผ่าน
25979
  นายณัฐภัทร 
กล่อมกมล
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
25983
  นายกฤตภฤศ 
จันทร์งาม
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
25986
  นายอติวิชญ์ 
เนียมหอม
   อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
   ตึกการงานอาชีพ
ผ่าน
25666
  นางสาวจิราภา 
ยิ้มปิ่น
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
25694
  นางสาวศศิสุกัญชณา 
มลิลา
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
25699
  นางสาวอภิชญาพร 
ดาสุรินทร์
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
25705
  นางสาวกุลนิษฐ์ 
เงินทูล
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
25710
  นางสาวณัฐณิชา 
เสริฐศรี
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน
10 
25711
  นางสาวณิชานันท์ 
พุ่มจันทร์
   ยุวบรรณารักษ์ 2
   ห้องสมุด
ผ่าน
11 
25720
  นางสาวพัตรพิมล  
ภุมรา
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
12 
25758
  นางสาวธนพร 
ปานขำ
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
13 
25759
  นางสาวธิติมาวดี 
กลิ่นลูกอินทร์
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
14 
25760
  นางสาวนิศารัตน์ 
แพรเขียว
   ดาราศาสตร์ ม.ปลาย
   ห้องแล็ปฟิสิกส์
ผ่าน
15 
25782
  นางสาวกนกวรรณ 
นาคเย
   Cactus Cafe 1
   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผ่าน
16 
25787
  นางสาวเกษสราพร 
ยอดจันทร์
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
17 
25790
  นางสาวจิราภรณ์ 
ยอดไธสง
   ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
   ห้องสมุดS.M
ผ่าน
18 
25795
  นางสาวณัฐณิชา 
จำปาอิ่ม
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
19 
25797
  นางสาวธนพร 
อ่ำแจ้ง
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
20 
25801
  นางสาวธารารัตน์ 
คูณไลย์
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
21 
25802
  นางสาวนัทธ์ชนัน 
อ่วมบุญ
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
22 
25804
  นางสาวปณิดา 
ครุธเกตุ
   Cactus Cafe 1
   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ผ่าน
23 
25810
  นางสาวพรปวีณ์ 
อินทร์ป้อม
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
24 
25814
  นางสาวภัทรวดี  
ดีเรือง
   พื้นฐานการลงทุน
   ห้องคอมพิวเตอร์ B
ผ่าน
25 
25823
  นางสาวแก้วกายเพชร 
โพธิ์ทา
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
26 
25837
  นางสาวนันท์ณิชา  
พุ่มจันทร์
   ยุวบรรณารักษ์ 2
   ห้องสมุด
ผ่าน
27 
25851
  นางสาววิลาสินี  
โมเรือง
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
28 
25855
  นางสาวสุรัญชนา 
เล็กศิริ
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
29 
25878
  นางสาวนิศารัตน์ 
บุญลือ
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
30 
25897
  นางสาวสุพัตรา 
คงกำจัด
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 2
   ห้องวิจัย
ผ่าน
31 
25958
  นางสาวณภัทร  
ตั้งกรณ์สกุล
   
   
รอประเมิน
32 
25966
  นางสาวนวภัทร 
อ่ำวงศ์
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน
33 
25990
  นางสาวชญาดา 
สวนใต้
   Board Games and Chill
   ห้องเรียน ม.5/4
รอประเมิน
34 
26010
  นางสาวศิริกัญญา 
พลายงาม
   เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น 1
   ห้องวิจัย
ผ่าน
35 
26040
  นางสาววริทยา  
บุญสว่าง
   แบดมินตัน
   โรงยิม
ผ่าน