นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน

 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

 ติดต่อ : ห้องกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

 

นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรี

 รองหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (ชุมนุม)

 ติดต่อ : ห้องกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

         

นางสาวสุมิตรา แก้วเนย
 เลขานุการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)

 ติดต่อ : ห้องกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

     

 

 

   

 

นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง

 (หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา)

 ติดต่อ : ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์              /ห้องโสตทัศนศึกษา

 

นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 ติดต่อ : ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

         

สามารถแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
ไลน์ กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนอุดมดรุณี

สามารถพิมพ์แจ้งปัญหาการใช้งานไว้ได้เลย..