รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
4.1
35
35
0
สมบูรณ์
4.2
35
34
1
ยังไม่ครบ
4.3
44
42
2
ยังไม่ครบ
4.4
35
34
1
ยังไม่ครบ
4.5
43
42
1
ยังไม่ครบ
4.6
30
30
0
สมบูรณ์
4.7
30
30
0
สมบูรณ์
4.8
24
24
0
สมบูรณ์
4.9
30
0
30
ยังไม่ครบ