รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
3.1
44
44
0
สมบูรณ์
3.2
46
46
0
สมบูรณ์
3.3
43
41
2
ยังไม่ครบ
3.4
44
44
0
สมบูรณ์
3.5
43
43
0
สมบูรณ์
3.6
43
40
3
ยังไม่ครบ
3.7
43
43
0
สมบูรณ์
3.8
36
36
0
สมบูรณ์
3.9
36
36
0
สมบูรณ์
3.10
34
34
0
สมบูรณ์